fbpx
logotype

เจาะลึกข้อสอบ IGCSE Biology บอร์ด CIE vs Edexcel by พี่เคนจิ

เจาะลึกข้อสอบ IGCSE Biology ทั้ง 2 บอร์ด CIE vs Edexcel โดย ครูพี่เคนจิ

IGCSE by Kru Kenji, CIE vs Edexcel

         สวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่เคนจิจะมาเจาะลึกข้อสอบวิชา IGCSE Biology ซึ่งเป็นวิชาที่น้อง ๆ หลายคนต้องสอบ ไม่ว่าจะเป็นวิชาบังคับของทางโรงเรียนหรือเพื่อเตรียมเรียนต่อวิชานี้ต่อในระดับ A-Level ก็ตาม

วันนี้พี่เคนจิเลยจะมาไขความแตกต่างของ Examination board ทั้งสองของวิชานี้ให้กระจ่าง และมาเจาะลึกเนื้อหากันครับ เนื่องจากทั้งสองบอร์ดสอบมีเนื้อหาที่แตกต่างกันเล็กน้อยจะมี 2 บอร์ดหลัก ๆ ด้วยกัน คือ Cambridge International Examination (CIE) และ Pearson Edexcel โดยน้อง ๆ จะต้องทราบก่อนครับว่า ทางโรงเรียนของน้อง ๆ จัดสอบบอร์ดไหนเพื่อที่จะติวให้ตรงจุดที่สุดครับ ถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ

ตัว paper เป็นประเภท linear หมายถึง แต่ละ paper จะแบ่งตามประเภทโจทย์ซึ่งถามเกี่ยวกับทุกอย่างจากในหลักสูตร โดยแบ่งประเภทโจทย์ตามในตารางเลยครับ น้อง ๆ ทุกคนจะสอบทั้งหมด 3 paper คนที่เรียน core สอบ paper 1 กับ 3 คนที่เรียน extended สอบ paper 2 กับ 4 ส่วน paper 5 กับ 6 ทุกคนเลือกสอบตัวใดตัวหนึ่งครับ

ในส่วนของเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสองระดับคือ core กับ supplement เนื้อหาในระดับ core จะเป็นเนื้อหาระดับพื้นฐานที่น้อง ๆ ทุกคนที่เรียนวิชา IGCSE Biology ต้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น core หรือ extended ในส่วนของ supplement เป็นเนื้อหาส่วนที่ยากขึ้นมาซึ่งจะสอบเฉพาะน้อง ๆ ที่สอบ extended เท่านั้น เวลาที่น้องสอบจะสอบเฉพาะ paper ที่เป็น core หรือ extended เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ทั้งคู่ ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะสอบ extended กันนะครับ

ไม่ว่าน้อง ๆ จะสอบไหนก็จะต้องเรียนจนครบทุกหัสข้อกันหมดเลยครับ ไม่ใช่ว่าบางหัวข้อเป็น core หรือเป็น supplement นะครับ รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อจะมีการแบ่งเป็น core หรือ supplement นะครับ ดังนั้นคนที่เรียน extended จะเรียนแต่ละหัวข้อลึกกว่านั่นเอง

พี่ได้สรุปโครงสร้างทุกอย่างไว้ในตารางด้านล่างให้แล้ว น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรตามลิงค์นี้ได้เลยครับ

https://www.cambridgeinternational.org/Images/595426-2023-2025-syllabus.pdf

บอร์ดของ Cambridge International Examination (CIE)

Past paper ของบอร์ดนี้จะมีแบ่งออกเป็น 6 ชุด โดยแบ่งตามความยากง่ายของเนื้อหาดังนี้ครับ
IGCSE Biology exam paper - ignite a star

ซึ่งรูปแบบคำถามของ Past paper แต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นดังตารางด้านล่างนี้ครับ

เนื้อหาข้อสอบ IGCSE Biology บอร์ด CIE มีทั้งหมด 21 หัวข้อ

IGCSE Biology details for CIE - ignite a star
เรามาดูเนื้อหาแต่ละบทกันเลยครับ

บทที่ 1 Characteristics and classification of living organisms

Characteristics of living organisms

Core
– อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหว กระบวนการหายใจ การสืบพันธ์ ขับถ่ายของ และ สารอาหาร

Concept and uses of classification systems

Core
– การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ Species , Binomial system
– สร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์ (dichotomous keys) ตามคุณสมบัติที่สามารถระบุได้
Supplement

– การจัดกลุ่มระบบที่เกี่ยวข้องกับ evolutionary relationships
– อธิบายลำดับเบสของ DNa
– อธิบายกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน

Features of organisms

Core
– อธิบายการจัดเรียงพืข และ สัตว์ในแต่ละ kingdoms
– กลุ่มของสัตว์ที่มีข้อปล้อง
Supplement

– อธิบายสิ่งมีชีวิตใน 5 kingdoms
– อธิบายแต่ละกลุ่มของ plant kingdoms
– การจัดกลุ่มพืชและสัตว์ของแต่ละ kingdoms

บทที่ 2 Organisation of the organism

แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย 2 เรื่องคือ cell structure และ size of specimens ดังนี้ครับ

Cell structure

Core
– เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และ เซลล์สัตว์
– โครงสร้างของแบคทีเรีย
– การทำงานของ เซลล์พืช เซลลสัตว์ และแบคทีเรีย
– ระบุการแบ่งตัวเซลล์เกิดใหม่

Size of specimens

Core
– การใช้สูตรคำนวน magnification = image size ÷ actual size
– คำนวน Magnification และขนาด biological specimens โดยใช้ millimetres เป็นหน่วยในการวัด
Supplement
– การเปลี่ยนหน่วยวัด millimetres (mm) และ micrometres (μm)

บทที่ 3 : Movement into and out of cells

Core
– Diffusion
– Osmosis (role, water diffuses, effect ของการแช่เยื้อพืชในสารละลาย)
– Active transport
Supplement
– อธิบาย Osmosis ในลักษณะต่างๆ
– Active transport (ความสำคัญ และ Protein )

บทที่ 4 Biological molecules

Core
– Chemical elements
– Large molecules
– อธิบายการใช้งานของการใช้ Iodine solution, Benedict’s solution,Biuret test, Ethanol emulsion และ DCPIP
Supplement
– อธิบายโครงสร้างของ DNA

บทที่ 5 Enzymes

Core
– อธิบายการเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์
– ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และ PH ที่ส่งผลกับเอนไซม์
Supplement
– อธิบาย Enzyme action
– อธิบายลักษณะเฉพาะของเอนไซม์
– อธิบายผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ส่งผลต่อ Enzyme activities
– อธิบายผลของการเปลียนเปลงของ PH ที่ส่งผลกับเอนไซม์ในลักษณะของรูปร่าง ขนาด และ การสูญเสียสภาพ

บทที่ 6 Plant nutrition

Core
– อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
– โครงสร้างของใบ
Supplement
– ดุลสมการเคมีของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
– อธิบายปัจจัยที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7 Human nutrition

Core
– Diet
– Digestive system
– Physical digestion
– อธิบายกระบวนการย่อยเชิงเคมี
– อธิบายการดูดซึม
Supplement
– อธิบายกระบวนการย่อยแป้ง
– อธิบายกระบวนการย่อยโปรตีน
– Alkaline mixture
– อธิบายการ villi and microvilli ที่ดูดซึมในลำไส้เล็ก
– อธิบายโครงสร้างของ villus
– อธิบายการทำงานของ capillaries และ lacteals ใน villi

บทที่ 8 Transport in plants

Core
– การทำงานของ xylem , phloem
– เขียนอธิบายแผนภาพ xylem , phloem ให้เห็นลักษณะการทำงานของการลำเลียงอาหารของพืช
– Water uptake
– อธิบายกระบวนการคายน้ำของพืช
Supplement
– การเชื่อมโยงชองโครงสร้างการทำงานของ xylem
– อธิบายกระบวนการคายน้ำของพืชเมื่อขาดน้ำ
– อธิบายการทำงานของการลำเลียงน้ำผ่านท่อ xylem ระหว่าง molecules
– Translocation

บทที่ 9 Transport in animals

Core
– อธิบาย Circulatory system ของหลอดเลือด และ การลำเลียงเลือด
– การอธิบายแผนภาพหัวใจ ละการทำงาน การสูบฉีดเลือดของหัวใจ
– อธิบายเรื่องหลอดเลือดหัวใจ
– อธิบายเรื่อง เลือด เม็ดเลือด เกล็ดเลือด
Supplement
– อธิบายการลำเลียงเลือดของปลาที่เป็นแบบ single circulation และ double circulation ของ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนนม
– อธิบายข้อดีของการลำเลียงเลือดแบบ double circulation
– การทำงานของหัวใจของ atrioventricular และ semilunar valves ในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
– อธิบายการทำงานของผนังหัวใจ
– อธิบายการทำงานของ oxygen ในเลือด
– อธิบายผลของการออกกำลังกายที่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
– อธิบายการทำงานของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ
– อธิบาย lymphocyte และ phagocyte

บทที่ 10 Diseases and immunity

Core
– อธิบาย pathogen
– อธิบาย transmissible disease
– อธิบาย body defense ของ ผิวหนัง เส้นขนในจมูก กรดในกระเพราะอาหาร และ เม็ดเลือดขาว
– อธิบายความสำคัญของการควบคุมโรค
Supplement
– Active immunity
– Antibodies
– Vaccination
– Passive immunity
– ความสำคัญของโรคทางพันธุกรรม
– อธิบาย memory cell ที่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน
– อธิบายโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย cholera

บทที่ 11 Gas exchange in humans

Core
– อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าสในมนุษย์
– แผนภาพการทำงานของการแลกเปลี่ยนก๊าสในอวัยวะภายใน
– วิเคราะห์ผลของการออกกำลังกายที่ส่งผลต่ออัตราการหายใจ
Supplement
– แผนภาพการทำงานของกล้ามเนื้อเมื่อแลกเปลี่ยนก๊าส
– การบวนการทำงานของถุงลมและกระบังลม
– กระบวนการทำงานของอวัยวะภายในเมื่อหายใจ
– อธิบาายการทำงานขณะหายใจเข้าและหายใจออก
– อธิบายการเปลี่ยนแปลงการหายใจเมื่ออออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการเพิ่มลดของ carbon dioxice ในเลือด ที่ส่งผลต่อ สมอง
– อธิบายการทำงานของ f goblet cells, mucus และ ciliated cells

บทที่ 12 Respiration

Core
– อธิบายกระบวนการทำงาน Aerobic respiration
– อธิบายกระบวนการทำงาน Anaerobic respiration
Supplement
– กระบวนการเคมีของ Aerobic respiration
– กระบวนการเคมีของ Anaerobic respiration

บทที่ 13 Excretion in humans

Core
– อธิบาย carbon dioxide เมื่อผ่านปอด
– การำทำงานเบื้องต้นของ ไต ผ่าน น้ำและ ไอออน
Supplement
– แผนภาพการทำงานของไตเมื่อส่งผล cortex และ medulla
– อธิบายการทำงานของตับ (liver)

บทที่ 14 Coordination and response

Core
– อธิบายการทำงานของระบบประสาท
– อธิบายกลุ่มของ receptor cell
– การทำงานของการมองเห็น
– อธิบาย Hormones เบื้องต้น
– อธิบาย Homeostasisเบื้องต้น
– อธิบาย Tropic responses เบื้องต้น
Supplement
– อธิบายการทำงานของระบบประสาท เส้นประสาท ที่เกี่ยวกับ synaptic gap และ receptor proteinese
– อธิบายการทำงานของ synapse
– อธิบาย pupil reflex ในด้านของ antagonistic action ของ ระบบหมุนเวียนเลือด และ กล้ามเนื้อ radial
– อธิบายการทำงานของ lense ตา และ แผนภาพการทำงานของการรับสัมผัสทางสายตา
– Glucagon
– การควบคุมการเผาผลาญในร่างกายเกี่ยวข้องกับ hormone และ การเต้นของหัวใจ
– อธิบายคอนเสปของ homeostatic ที่ส่งผลกับร่างกาย
– การควบคุม blood glucose ที่ส่งผลกับร่างกาย
– อธิบาย phototropism และ gravitropism

บทที่ 15 Drugs

Core
– อธิบาย ยา ละ สสาร ที่เข้าสู่ร่างกาย และการตอบสนองของร่างกายต่อยาต่างๆ
– อธิบายแบคทีเรียที่ส่งผลต่อ antibodies ในร่างกาย
Supplement
– อธิบายวิธีใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อจำเป็นเท่านั้นสามารถจำกัดการพัฒนาของแบคทีเรียที่ดื้อยาได้
เช่น MRSA

บทที่ 16 Reproduction

แบ่งออกเป็น Asexual reproduction , Sexual reproduction และ Sexual reproduction in plants and humans โดยแบ่งแต่ละหัวข้อเป็น
Core
– อธิบายกระบวนการ reproduction ที่ส่งต่อทางพันธุกรรม
– Sexually transmitted infections
Supplement
– ข้อดีข้อเสียของกระบวนการ reproduction

บทที่ 17 Inheritance

หัวข้อย่อยแบ่งออกเป็น Chromosomes, genes and proteins, Mitosis, Meiosis, และ Monohybrid inheritance โดยแบ่งเป็น core และ supplement ดังด้านล่างนี้ครับ
Core
– อธิบายการสร้างขึ้นของโครโมโซม
– อธิบายยีนส์สาย DNA
– พันธุกรรมโครโมโซม x, y
– กระบวนการ Monohybrid inheritance
Supplement
– อธิบายลำดับเบสของยีนส์
– อธิบายความแตกต่างของลำดับ Amino acid และ Protein molecules
– อธิบาย Body cells ในสิ่งมีชีวิต
– Diploid nucleus , diploid cell
– กระบวนกร Mitosis
– กระบวนการ Meiosis
– กระบวนการ Monohybrid inheritance

บทที่ 18 Variation and selection

แบ่งบทย่อยออกเป็น Variation, Adaptive features แและ Selection
Core
– อธิบายความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชีวิต speciesl เดียวกันละ คนละ species
– Range of phenotypes
– Mutation ของ genetic changes
– อธิบาย adaptive feature ในลักษณะของการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้อยู่รอด
– อธิบาย natural selection
Supplement
– Random change ใน gene mutation
– อธิบาย mutation , meiosis , random mating และ fertilisation ในระดับประชากร
– อธิบาย adaptive feature ในลักษณะของ hydrophytes และ xerophytes ในสิ่งแวดล้อม
– ความแตกต่างระหว่าง natural selection และ artificial selection

บทที่ 19 Organisms and their environment

Core
– การทำงานของ Energy flow
– อธิบาย Food chains and food webs ในเบื้องต้น
– อธิบาย Nutrient cycles ในเบื้องต้น
– อธิบาย Population ใน ecosystem
Supplement
– อธิบายข้อดีของเสีย pyramid of energy ต่อจำนวน biomass ใน food chain
– Nitrogen cycle
– การทำงานของ microorganisms ใน nitrogen cycle

บทที่ 20 Human influences on ecosystems

Core
– Food supply ในด้านของการที่มนุษย์ผลิตอาหาร
– Habitat destruction
– อธิบายการรักษาทรัพยากร (sustainable resource)
– อธิบายการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ , มลภาวะ และอื่นๆ
Supplement
– Pollution เกี่ยวกับกระบวนการ Eutrophication ของน้ำ
– Fish stocks
– Reason for conservation
– Artificial insemination , in vitro fertilization

บทที่ 21 Biotechnology and genetic modification

แบ่งบทย่อยออกเป็น Biotechnology and genetic modification, Biotechnology, Genetic modification
Core
– อธิบายแบคทีเรียที่ใช้ใน biotechnology
– อธิบายหน้าที่ของ Anaerobic respiration ใน yeast
– อธิบายการทำงานของ Genetic modification ใน สิ่งมีชีวิต
Supplement
– วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้แบคทีเรียถูกใช้ใน Biotechnolgoy
– อธิบาย lactase ในการผลิตนม lactose-free
– กระบวนการ genetic modification โดยใช้กระบวนการ bacterial ใน human proteins
– ข้อดีข้อเสียของ genetically modifying crops เช่น เต้าหู้ และ ข้าว

อ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ https://www.cambridgeinternational.org/Images/595426-2023-2025-syllabus.pdf

เนื้อหาข้อสอบ IGCSE Biology บอร์ด Pearson Edexcel

มาถึงบอร์ดที่ 2 เป็นบอร์ดสอบของ Pearson Edexcel ซึ่งจะมี paper ทั้งหมด 2 papers เป็นประเภท modular ไม่ได้แบ่งตามประเภทโจทย์ แต่ตามปริมาณเนื้อหา ในทุก paper ก็จะมีโจทย์รวมกันทุกประเภท โดนรูปแบบโจทย์จะประกอบไปด้วย

 1.  รูปแบบที่เป็นตัวเลือก (Multiple Choices)
 2.  รูปแบบเป็นการตอบคำถามแบบสั้น ๆ (Short Answer)
 3.  รูปแบบการคำนวณ (Calculation)
 4.  รูปแบบการบรรยาย (Extended open-response)

โดยทั้ง 2 papers จะมีคำถามจากเนื้อหาทั้งหลักสูตร โดยจะแยกตามความยากง่าย paper 1 จะมีโจทย์จากเนื้อหาพื้นฐานเท่านั้น แต่ paper 2 จะมีโจทย์จากทั้งเนื้อหาพื้นฐานกับเนื้อหาเพิ่มเติม โดยใน specification จะขึ้นเป็นตัวหนาไว้

รายละเอียด เวลา และคะแนนรวมของข้อสอบ IGCSE Biology บอร์ด Edexcel Paper 1 & Paper 2 คือ

ข้อสอบ-IGIGCSE biology exam papaer by Kenji from ignite a starCSE-Biology-exam-paper-1-paper-2-by-พี่เคนจิ-Bigcover3 (1)

ซึ่งเนื้อหาในทั้งสอง paper จะประกอบไปด้วย

 1.  The nature and variety of living organisms
 2.  Structures and functions in living organisms
 3.  Reproduction and inheritance
 4.  Ecology and the environment
 5.  Use of biological resources

แม้จะดูเหมือนน้อย ๆ แต่ความจริงแล้วปริมาณเนื้อหาทั้งหมดพอ ๆ กันในทั้งสองบอร์ดเลยนะครับ เพียงแค่ว่าการจัดเรียงเนื้อหาใน specification ต่างกันเท่านั้นเอง น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ได้เลยครับ

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/International%20GCSE/Biology/2017/specification-and-sample-assessments/international-gcse-Biology-2017-specification1.pdf

โดยเนื้อหาของ paper 2 จะเป็นเนื้อหาในหัวข้อเดียวกับ paper 1 แต่จะครอบคลุมทั้งเบื้องต้นละเชิงลึกมากขึ้น เราจะมาเจาะลึกข้อสอบกันครับ

บทที่ 1 The nature and variety of living organisms

 • Characteristics of living organisms
 • Variety of living organisms ในส่วนนี้น้องๆจะต้องรู้เกี่ยวกับ eukaryotic organisms: plants, animals, fungi และ protoctista ด้วยครับ

บทที่ 2 Structure and functions in living organisms

 • Level of organization
 • Cell structure
 • Biological molecules
 • Movement of substances into and out of cells
 • Nutrition
 • Respiration
 • Gas exchange
 • Transport
 • Excretion
 • Coordination and response

บทที่ 3 Reproduction and inheritance

 • Reproduction
 • Inheritance

บทที่ 4 Ecology and the environment

 • The organism in the environment
 • Feeding relationship
 • Cycles within ecosystems
 • Human influences on the environment

บทที่ 4 Ecology and the environment

 • The organism in the environment
 • Feeding relationship
 • Cycles within ecosystems
 • Human influences on the environment

บทที่ 5 Use of biological resources

 • Food production
 • Selective breeding
 • Genetic modification
 • Cloning

เตรียมตัวในแต่ละบอร์ดอย่างไรดี?

สิ่งแรกที่น้อง ๆ ต้องทำคือต้องรู้ว่าน้อง ๆ จะสอบบอร์ดไหน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของ Cambridge กันมากกว่า จะได้เตรียมตัวให้ถูก สองบอร์ดนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนของเทคนิคการตอบคำถามและการเก็บคะแนนให้ครบถ้วน ตามลักษณะของ paper ของแต่ละบอร์ด ความจริงแล้วลักษณะความแตกต่างในตัวข้อสอบจะคล้าย ๆ กันในส่วนของกลุ่มวิชา Science ทั้งหมด รวมถึงวิชา Chemistry และ Physics ด้วย ทาง ignite มีทีมครูที่เชี่ยวชาญในทั้งสองบอร์ดในทุกวิชา ที่จะช่วยสรุปเนื้อหาให้น้องๆ เข้าใจอย่างครอบคลุมในวิชาหลักของ IGCSE พร้อมเคล็ดลับในการฝึกตะลุยโจทย์จนน้องๆ ได้ perfect score ให้พร้อมสอบทั้ง CIE & Edexcel เพื่อก้าวไปสู่คณะอินเตอร์ที่ใฝ่ฝัน
List of ignite a star's tutors for IGCSE, A-level for international schools.

หากน้องๆ คนไหนสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่พี่ๆ ignite เพื่อสอบถามปรึกษาแนวทางในการเตรียมตัวได้ทาง Line @igniteastar หรือคลิก https://bit.ly/3hhgXoD และโทร 02-658-0023 , 091-5761475

กลุ่มพูดคุยเตรียมตัวสอบหลักสูตรนานาชาติ IGCSE & A-Level Community เข้าร่วมแชทกันเลย >>> 
http://bit.ly/3XzuTNx

Contact information

Telephone number: +66 61-265-0047

Line: @igniteastar (https://bit.ly/3hhgXoD)

Location: MBK tower, 20th Floor, 444, Phayathai Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *