fbpx
logotype
krupom- ignite A Star

ครูปอมปอม
(Napatsorn Singlertsakul)

Personalized learning น้องทุกคนล้วนแตกต่าง จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในตัวตนและความสนใจของน้องแต่ละคนเพื่อดึงศักยภาพน้องออกมาให้ได้มากที่สุด
Educational Consultation

Teaching Experience

  • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์แนะแนว วางแผนการเรียน ดูแลน้องๆเพื่อเตรียมยื่นเข้าคณะแพทย์รอบ portfolio , คณะอื่นๆภาคอินเตอร์ มากกว่า 3 ปี
  • ประสบการณ์ตรวจ portfolio น้องๆ ในกิจกรรม portfolio screening ของ ignite by ondemand 3 ปี 

Education

Ningbo University, China

Bachelor of Business Administration (BBA) International College.

Bangkok University International

Bachelor of Arts (Business English) International college. (Graduated in 3.5 years)

Teaching Technique

  • Personalized learning น้องทุกคนล้วนแตกต่าง จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในตัวตนและความสนใจของน้องแต่ละคนเพื่อดึงศักยภาพน้องออกมาให้ได้มากที่สุด ผ่านการทำแบบทดสอบประเมิน MBTI 
  • Debates; Active learning เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติผ่านเรื่องราวประเด็นในสังคมต่างๆเพื่อให้น้องได้ทำความรู้จักตัวเองมากขึ้น
  • Deep planning วางแผนการเรียนและแพลนการเตรียมตัวเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยรายบุคคลเชิงลึกเพื่อวางกรอบระยะเวลาและการเตรียมตัวให้ชัดเจน

Opening Subjects

  • Medical consult & Application Program