fbpx
logotype
Pinpinut Teerawesagapawanis, science and math teacher at ignite a*.

ครูเดียร์
(Pinpinut Teerawesagapawanis)

วางแผนกลยุทธ์การเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เน้นจุดสําคัญ ที่เหมาะกับความต้องการของน้อง ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
Science & Math

Teaching Experience

 • ประสบการณ์การสอนนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. ด้วยหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับนักเรียนรายบุคคล

Education

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI and Robotics)

Teaching Technique

 • หลักสูตรการเรียนเฉพาะบุคคล วางแผนกลยุทธ์การเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เน้นจุดสําคัญ ที่เหมาะกับความต้องการของน้อง ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
 • สร้างความชํานาญในการทําข้อสอบ พัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับประเภทคําถามต่างๆ เรียนรู้การจัดการเวลา เสริมความมั่นใจของน้องในสนามสอบจริง
 • เสริมสร้างความเข้าใจผ่านโจทย์ ที่เน้นให้น้องเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเรียน
 • สนุกสนานไปกับครูผู้สอน เรียนรู้ผ่านบทเรียนที่น่าสนใจ ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ช่วยกันผลักดันให้น้องมีความสุขและบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกัน
 • การประเมินผลรายบุคคลจากข้อสอบจริง เพื่อเข้าใจจุดแข็งพร้อมทั้งเติมส่วนที่ขาด ทําให้น้องพร้อมที่สุดที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ
 • ผสมผสานการสอนกับเทคโนโลยี เพื่อให้การเรียนของน้องสนุกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Opening Subjects

 • IGCSE Math, Physics, Chemistry
 • A-level Math, Physics, Chemistry
 • IB Math, Physics, Chemistry
 • AP Math, Physics, Chemistry
 • SAT-Math
 • CU-AAT
 • CU-ATS
"Illuminate minds, inspire futures. Guiding students with personalized strategies to unlock their academic potential."
Dear - Pinpinut Teerawesagapawanis