fbpx
logotype
Kru-max - ignite a star

ครูแมกซ์
(Siwakorn Pongchanadaj)

เบื้องหลังความสำเร็จด้านวิชาคณิตศาสตร์ของน้องๆ กว่า 300 คน
Mathematics

Teaching Experience

 • สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 300 คนตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี
 • ผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดทำเอการประกอบการเรียนด้วยการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบเก่าของสนามสอบต่างๆ
 • ผู้ออกแบบทดสอบประเมนความพร้อมสำหรับสนามสอบต่างๆให้กับผู้เรียนทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

Education

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการหลายรายการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Teaching Technique

 • แบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ: ระบุรายละเอียดองค์ความรู้จุดย่อยต่างๆ ของเนื้อหาแต่ละบทเพื่อให้ผู้เรียนซึมซับเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในอัตราที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ทดสอบความเข้าใจ: สร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยการให้ผู้เรียนอธิบายเนื้อหาที่ศึกษารวมถึงอธิบายแนวคิด การแก้โจทย์ปัญหาตามความเข้าใจและรูปแบบภาษาของตัวเอง
 • ฝึกฝนด้วยโจทย์ที่เข้ามือ: ออกแบบระดับความยาก-ง่ายของแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับทักษะของผู้เรียนในขณะนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง
 • รับฟังและสนับสนุน: จัดบรรยากาศการเรียนอย่างเป็นกันเอง ให้ผู้เรียนเกิดพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอดความคิด มีส่วนร่วมกับเนื้อหา และสื่อสารได้อย่างสบายใจและไร้ความกังวล

Opening Subjects

 • SAT Math
 • ACT Math
 • BMAT Math
 • IGCSE Math
 • Math ม.ต้น – ม.ปลาย
“คนที่ไม่เคยทำผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆ จงกล้าลองเพื่อล้ม มากกว่าไม่ลองเลย”
MAX - Siwakorn Pongchanadaj