fbpx
logotype

ครูกลอยใจ
(Patamaporn Krajangpo)

เน้นพลังใจสู่พลังในการเรียนรู้และพิชิตข้อสอบ พร้อมอธิบายด้วยแผนภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจแทนการท่องจำ
Science

Teaching Experience

 • ประสบการณ์สอน 9 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวด้อมในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
 • ประสบการณ์สอน 4 ปี หลักสูตรอินเตอร์ในวิชา Science, Biology, Chemistry, Physics, Problem Solving และ Critical Thinking ในหลักสูตร GED, ACT, BMAT, IGCSE และ A-level
 • ประสบการณ์สอน 3 ปี ในวิชากายวิภาควิทยา สรีรวิทยาและระเบียบการวิจัย ให้กับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นนักเขียนคู่มือเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สํานักพิมพ์ Think Beyond

Education

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Teaching Technique

 • ประเมินผู้เรียนและปรับรูปแบบการสอนตามผู้เรียน – ปรับความยากง่ายของภาษาที่ใช้สอน คําศัพท์ สไตล์การสอน ตัวอย่าง และรูปประกอบ โดยสอนจากง่ายไปยากตามพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนและค่อยๆไต่ระดับความยาก
 • ครูย่อยก่อน นักเรียนรอรับ – ครูจะย่อยข้อมูลที่ยากต่อการเข้าใจให้ง่ายขึ้น ก่อนอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในรูปแบบที่ง่ายและเห็นภาพ
 • อธิบายด้วยแผนภาพ – เพื่อเน้นแนวคิดและความเชื่อมโยง หลังจบคาบ นักเรียนจะมีภาพ Mind Concept อยู่ในหัว
 • อธิบายให้ชัดเจนและยกตัวอย่าง
 • เน้นการทําความเข้าใจแนวคิดหรือคอนเซปต์ ไม่ใช่ท่องจํา
 • เน้นจุดออกข้อสอบ เพื่อมุ่งเป้าตามที่หวัง
 • การฝึกซํ้าคือหัวใจของความสําเร็จ – ประเมินนักเรียนและทําแบบฝึกซํ้าๆ
 • ในจุดที่ยังต้องเก็บ เพื่อให้เก็บคะแนนได้ตามที่หวัง
  ถามซํ้าๆ และให้นักเรียนอธิบายในแบบของตัวเอง เพราะจะนําไปใช้ได้ดีและระยะยาวที่สุด
 • มีจุด Checkpoint – เช็คคอนเซปต์ในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ เพื่อดูว่า
  นักเรียนเข้าใจแนวคิดถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะไปยังหัวข้ออื่น
 • เสริมพลังบวก – เน้นพลังใจสู่พลังในการเรียนรู้และพิชิตข้อสอบ

Opening Subjects

 • IGCSE Biology
 • IGCSE Chemistry
 • IGCSE Physics
 • A-level Biology
 • ACT
 • GED