ครูเกม
(Pawatsanai Samutpraset)

เชื่อมโยงองค์ความรู้ เปลี่ยนเนื้อหายากให้เป็นเรื่องสนุก 8 Years of Experience
Chemistry

Teaching Experience

  • ครูเกมมีประสบการณ์สอนกลุ่มวิชาเคมีมากกว่า 9 ปี ให้น้องๆระดับมัธยมปลายหลักสูตรนานาชาติ
  • นอกจากนี้ครูเกมยังดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาจากการเป็น Research and Development Assistant Manager ที่ Milott Laboratories อีกด้วย

Education

Chulalongkorn University

B.Sc. Chemistry

Chulalongkorn University

MSc Chemistry (Organic Chemistry)

Teaching Technique

Holistic Approach

เน้นความรู้แบบองค์รวม และรู้ลึกซึ้งแบบแท้จริง

Connect with Real Experiences

จากประสบการณ์ทำงานของครูเกม ครูเกมเชื่อว่าการประสานเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการโยงเนื้อหากับตัวอย่างที่พบได้จริง จะทำให้น้องๆจดจำและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น

Entertainment-Driven

สนุกไปกับเนื้อหา ทำให้เรื่องที่ยากกลายเป็นขนม

Opening Subjects

  • IGCSE/A-Level
  • IB
  • GED
  • BMAT
  • SAT Subject Test
“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, and most of all, love of what you are doing or learning to do - PELE”
Game - Pawatsanai Samutpraset