fbpx
logotype
Anandita Shingala

ครูอันนา
(Anandita Shingala)

สร้างประสบการณ์การเรียนให้นักเรียน ผ่านการผสมผสานกิจกรรมที่น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปลูกฝังทักษะที่จําเป็น
English & Business

Teaching Experience

 • ประสบการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและวรรณกรรมในโรงเรียนนานาชาติทั้งประเทศไทย และประเทศอิตาลี
 • สอนตัวต่อตัวเพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS / TOEFL IBT และ วิชากลุ่ม Business Studies ของโรงเรียนนานาชาติ

Education

Università degli Studi di Bergamo, Ita

Finance and Management

Chulalongkorn University, Thailand

BBA. International Business

TOEFL IBT score: 118/120
IELTS score: 8.5/9

Teaching Technique

 • ตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียน ปรับวิธีการสอนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน
 • ใช้วิธีการสอนแบบ Socratic method โดยสร้างประสบการณ์การเรียนให้นักเรียน ผ่านการผสมผสานกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยส่งเสริมการคิดอย่าง มีวิจารณญาณและปลูกฝังทักษะที่จําเป็นเพื่อต่อยอดในการสอบแบบต่างๆ
 • เน้นการพูดคุย ถามตอบ อภิปรายในประเด็นต่างๆจากบทเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรรค์
 • เรียนเนื้อหาและฝึกทําโจทย์ข้อสอบจริง
 • สร้างการเสริมแรงบวกในการเรียน เพื่อสร้างกําลังใจและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี

Opening Subjects

 • IELTS
 • TOEFL IBT
 • SAT
 • IGCSE EFL
 • ESL
 • Business Studies
Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.
Anna - Anandita Shingala