ครูแทน
(Akawud Sae-hun)

การันตีความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์สอนกลุ่มวิชา English
English

Teaching Experience

  • การันตีความสำเร็จจากครูแทน Native British ด้วยประสบการณ์การสอนน้องๆมากกว่า 6 ปี ในกลุ่มวิชา IGCSE, GCSE, A-Level, IELTS, SAT, MUIDS
  • นอกจากนี้ครูเเทนยังมีประสบการณ์คลุกคลีกับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติผ่านการเป็น Project Manager สำหรับ International Outreach Program อีกด้วย

Education

Queen Mary University of London

BA Human Geography

Teaching Technique

Holistic Approach

เทคนิคของครูแทนนั้นจะเน้นความสมดุลระหว่างการสอนแบบ Student-Centric และ Teacher-Centric เนื่องจากจะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม

Encouragement & Energization

เน้นกระตุ้นน้องๆให้เกิดความสนุกและมีส่วนร่วมในวิชาเรียน และเข้าใจเนื้อหาผ่านการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นจุดสำคัญหนึ่งในการทำโจทย์แบบ Writing & Essay-Based

Opening Subjects

  • IGCSE English
  • A-Level English
  • Essay for MUIDS
  • Writing BMAT
"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today"
Tan - Akawud Sae-hun